Polly po-cket

Avatar, Mã code thu hoạch bánh 1h hoàn chỉnh

Do mình thấy mấy mã trước auto toàn lỗi thu trước giờ làm bánh xog => lỗi làm bánh .
Hd: bạn tải m0d auto clíck về xog vô nông trại bật auto chát lên và bật auto click (LƯU Ý : PHẢI CÓ VẬT PHẨM TRONG NHÀ BẾP ĐÃ H0ÀN THÀNH )
Đây là mã bánh dẻo trứng nha.
-6:3705,-6:3705,-2:3705,-6:3705,-5:3705,-7:3705,-7:3705,-6:3705,-6:3705,-2:3705,-5:3705,-2:3705,-2:3705,-4:3705,-4:3705,-4:705,-4:3705,-5:3705
còn mã làm bánh sữa 1h.
-6:3705,-6:3705,-2:37705,-6:3705,-5:3705,-7:3705,-7:3705,-6:3705,-6:3705,-2:3705,-5:3705,-2:3705,-2:37705,-2:3705,-5:3705
Quãng nghỉ 500 hết nhá

Back to posts
1 / 19 / 592308